بازدید معاونت توسعه و مدیریت منابع استانداری از سوله کارگاهی مرکز نوآوری و فناوری پارک علم و فناوری کرمانشاه