افتتاح مرکز نوآوری کشاورزی هوشمند پارک علم و فناوری کرمانشاه