افتتاح فاز اول مجتمع نوآوری پارک علم و فناوری استان کرمانشاه