بازدید رییس جهاد دانشگاهی از سازمان جهاد دانشگاهی کرمانشاه