بازدید رییس جهاد دانشگاهی از سازمان جهاد دانشگاهی کرمانشاه

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۲